Raad van Kerken in Nederland

2016 | FAQ bij collecte

Er komen allerlei vragen binnen bij het bureau over het verzoek plaatselijk een collecte te houden. Hier vindt u enkele veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. 

Vraag: Betalen de lidkerken geen contributie, waaruit het werk van de landelijke Raad van Kerken gefinancierd kan worden?

Antwoord: Ja. De lidkerken dragen in totaal ongeveer 75 procent van de kosten. Maar het laatste stukje lukt niet meer. Dat heeft vooral met de teruglopende inkomsten te maken bij de twee grote kerken. Zij bezuinigen op alle soorten van werk buiten (en ook binnen) de eigen organisatie en zijn daardoor niet meer in de gelegenheid aan de gevraagde contributie te voldoen. 

Vraag: Hoeveel geld is er nodig?

Antwoord: Er is 50.000 euro nodig uit collecten. En dat geld moet ieder jaar opnieuw uit de collecten komen. 

Vraag: Waarom organiseren de lidkerken zelf niet de collecte onder hun achterban?

Antwoord: De lidkerken hebben al diverse collecten die ze uitzetten bij hun achterban. Ze willen daar niet opnieuw een collecte voor de landelijke Raad van Kerken aan toevoegen. Ze geven de landelijke Raad wel de ruimte om zelf bij plaatselijke raden van kerken en via de plaatselijke raden ook bij de lidkerken ter plaatse aan te kloppen met het verzoek om een extra collecte op het rooster te zetten. In vele gevallen zal dat een deurcollecte zijn, maar het  kan ook een derde collecte in de dienst zijn of een collecte die gedeeld worden met een andere bestemming. 

Vraag: Moet je de collecte per se in het weekend van zondag 11 juni 2017 houden? 

Antwoord: Nee, dat hoeft niet. Maar het landelijke bureau adviseert die datum te kiezen. Dat biedt het bureau de gelegenheid om iets extra reclame te maken, ook via de landelijke media. Het voorkomt dat je met allerlei andere collecten in de knoop komt die voor verwante doelen zouden zijn. En het past bij het karakter van de zondag, zondag trinitatis, dus de zondag waarop de drie-eenheid van God zelf centraal staat. We vinden dat een mooi spiegelbeeld voor hoe het in de kerken zou moeten toegaan. 

Vraag: Moet de collecte per se aangemeld worden vanuit een plaatselijke raad van kerken? 

Antwoord: Nee. Een parochiebestuur of kerkenraad mag ook zelf het initiatief nemen voor een collecte ten dienste van de landelijke Raad van Kerken. Het landelijke bureau werkt in de promotie wel voornamelijk via de plaatselijke raden en dat is voor de eenduidigheid en het is afgesproken met de lidkerken om het zo op te pakken. 

Vraag: Wat gebeurt er als de gevraagde 50.000 euro er niet komt?

Antwoord: Als het gevraagde bedrag er niet komt, ontstaat er een tekort in de dekking per 2019. Dan moet de landelijke Raad opnieuw kijken hoe het bestaande beleidsplan moet worden bijgesteld en in ieder geval zal er geen ruimte meer zijn om het oecumenische werk met de ondersteuning van het bureau op de huidige manier te continueren. 

Vraag: Wat gebeurt er als er meer dan de gevraagde 50.000 euro binnenkomt? 

Antwoord: Dan kunnen er aanvullende doelen worden gesteld om het gezamenlijke werk van de kerken uit te bouwen. 

Vraag: Is het in deze tijd wel verantwoord om als kerken terug te vallen op werk binnen het eigen kerkverband waar het gaat om de grote maatschappelijke thema's en de missionaire inspanningen? 

Antwoord: Nee, dat is niet verantwoord. Maar er is nog geen traditie in de kerken ontstaan om collectegeld in te zamelen voor de gezamenlijkheid. De bestaande collectes voor het bovenplaatselijke werk gaan naar het eigen kerkgenootschap en die versleutelt de inkomsten over doelen die men wenselijk acht en waar het om niet-diakonaal kerkenwerk gaat komt dat in de praktijk toch vooral bij de eigen infrastructuur terecht en waar het gaat om diakonaal geld is dat in de regel eveneens voor niet-oecumenische doelen bestemd en voor doelen in het buitenland. 

Vraag: Gaat het om een eenmalige actie voor de Raad van Kerken in Nederland? 

Antwoord: Nee. In principe moet er ieder jaar opnieuw worden gecollecteerd om het bedrag van om en nabij de 50.000 euro binnen te halen. Het is dan ook nuttig om bij een gesprek met kerkbesturen nu al te vragen om een jaarlijkse (deur)collecte. Het is de bedoeling ook in 2018 op de zondag na pinksteren te vragen om een collecte. In hoeverre de vraag ook in 2019 zal worden herhaald is afhankelijk van de opbrengsten. Indien de gevraagde 50.000 euro niet wordt gehaald, zal de toekomst van de oecumene vanaf 2019 op een alternatieve leest moeten worden ingekleurd. 

Vraag: Speelt het probleem van de bekostiging ook in andere landen? 

Antwoord: De meeste landen kennen dat probleem niet, omdat de kerken de kosten volledig dragen. Maar er zijn ook landen, waar het nooit tot de vorming van een raad van kerken is gekomen, omdat men geen budget bij elkaar wist te brengen.

Vraag: Is het moeilijk plaatselijk een collecte te organiseren? 

Antwoord: Nee. Het parochiebestuur of de kerkenraad neemt de beslissing. Men kondigt de collecte te voren aan en legt uit dat het dient om de kerken in Nederland in gezamenlijkheid te laten optrekken binnen het frame van de Raad van Kerken. Er gaat vervolgens na de dienst iemand bij de deur staan met een schaal of collectezak. Of men laat een extra collectezak rondgaan in de dienst. Na afloop telt men de opbrengst en maakt het bedrag over naar: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken, IBAN NL09 INGB 0000 5598 39, o.v.v. collecte. 

Vraag: Kunnen we ook informatie uitdelen de week voorafgaand aan de collecte of tijdens de dienst waarin we collecteren? 

Antwoord: Ja. Het bureau van de Raad van Kerken heeft speciale folders waarin tekst en uitleg bij de collecte en de besteding wordt gegeven. De folders zijn gratis op te vragen bij het bureau van de Raad van Kerken, tel. 033 - 4633844, email: rvk@raadvankerken.nl 

Vraag: Waar wordt het geld aan besteed? 

Antwoord: Het geld komt ten goede aan de voortgang van het oecumenische werk binnen de Raad van Kerken. Grofweg kan je zeggen, dat 35 procent bestemd is voor 'kerk in de samenleving'. U moet dan denken aan advocacy ten dienste van vluchtelingen, ten dienste van de arme mensen in de samenleving, werk aan cohesie en humanisering. Ongeveer een kwart is bestemd voor afstemming tussen kerken. Het gaat dan om theologische verdieping en missionaire activiteiten. Ongeveer 15 procent gaat naar de interreligieuze ontmoeting. Nog eens 15 procent is bestemd voor communicatie en 10 procent heeft met de organisatie zelf te maken. 

Vraag: Wordt het initiatief breed gesteund? 

Antwoord: Ja, alle leden van de plenaire Raad van Kerken hebben uitgesproken dat hun naam op de wervingsfolder mag staan ter ondersteuning. Het ontbreekt de Raad niet aan sympathie, het ontbreekt aan voldoende financiële middelen.