Frequently Asked Questions1. Hoe kunnen wij als plaatselijke kerk meedoen?
2. Zijn er kosten aan deelname verbonden?
3. Wanneer moeten we met de organisatie beginnen?
4. In hoeverre steunen de landelijke kerken de campagne?
5. Moet je je per se aanmelden bij de landelijke organisatie om mee te doen?
6. Kan je plaatselijk als kerk of parochie alleen meedoen of moet je samenwerken met de andere kerken ter plaatse?
7. In hoeverre is her wenselijk een speciale zondag aan te wijzen om mensen uit te nodigen?
8. Waarom is gekozen voor de datum van 9 en 10 september?
9. Mag je ook een andere datum nemen?
10. In hoeverre moet je het thema Kerkproeverij volgen?
11. Welk vervolg kan men na 10 september inbouwen?
12. Welk vervolg kan men na 10 september inbouwen?
13. Gaat het om een jaarlijkse actie of een eenmalige activiteit?
14. Op welk resultaat mag je rekenen?
15. Worden er speciale inspanningen van onze voorganger verwacht?
16. Worden er speciale inspanningen van onze gemeenteleden en larochianen verwacht?
17. Moeten we de kerk aanpassen voor de Kerkproeverij?
18. Mag je Kerkproeverij ook gebruiken om als kerk jezelf iets meer te presenteren?
19. Moeten we de liturgie aanpassen voor de Kerkproeverij?
20. Moeten we na 10 september ook iets van ons laten horen bij de gasten?
21. Wanneer mag je de campagne een succes noemen?
22. Gaat het om een gastvrije kerk of gaat het om nog iets anders?


En met antwoorden:

1. Hoe kunnen wij als plaatselijke kerk meedoen?

U kunt als kerkenraad, parochiebestuur of raad van oudsten een besluit nemen. Vervolgens is het verstandig enkele mensen de praktische uitvoering toe te vertrouwen. In ieder geval zal de voorganger op zaterdag 9 of zondag 10 september daarbij betrokken moeten zijn.


2. Zijn er kosten aan deelname verbonden?

Nee. U kunt alle publiciteit en voorbereidingen uitvoeringen binnen uw bestaande begroting. Natuurlijk kunt u daarbij bestellingen plaatsen voor bijvoorbeeld uitnodigingskaarten of anderszins zaken doen die geld kosten, maar dat is aan uzelf of u dat wilt.


3. Wanneer moeten we met de organisatie beginnen?

Het is verstandig zo snel mogelijk voorbereidingen op te starten. Die zouden kunnen bestaan uit: het nemen van een besluit om mee te doen; iemand een to-do-lijstje laten maken van zaken die voor de eigen situatie van belang zijn. In ieder geval moet men de eigen gemeenteleden en parochianen in een vroeg stadium informeren over wat er van hen verwacht wordt. Zij zijn degene die feitelijk de uitnodigingen moeten verwoorden. En dat vraagt in verschillende gemeenten en parochies om een cultuurverandering; er ontstaat dan zoiets als een cultuur van uitnodigingen.


4. In hoeverre steunen de landelijke kerken de campagne?

De landelijke kerken geven informatie over de achtergronden van een kerk die gericht is op gastvrijheid en geven concrete suggesties van hoe je de campagne kunt voeren. De feitelijke campagne komt plaatselijk tot stand. Dus er moeten mensen zijn in de eigen gemeente of parochie die daadwerkelijk de mensen uitnodigen.


5. Moet je je per se aanmelden bij de landelijke organisatie om mee te doen?

Liever wel. Je mag ook op eigen initiatief en anoniem meedoen. Maar het is krachtiger als de kerken samenwerken en de landelijke publiciteit invulling geven.


6. Kan je plaatselijk als kerk of parochie alleen meedoen of moet je samenwerken met de andere kerken ter plaatse?

Je kan als plaatselijke kerk op eigen titel meedoen en hoeft niet met elkaar te overleggen. Je kan wel krachtiger werken als je met andere kerken samenwerkt. Dan heb je als kerken samen ook een sterker geluid richting de lokale pers, als je die van te voren bij het initiatief wilt betrekken.


7. In hoeverre is het wenselijk een speciale zondag aan te wijzen om mensen uit te nodigen?

Een speciale zondag (of zaterdag) biedt de mogelijkheid om het thema van gastvrijheid speciaal aandacht te geven. Als je dat niet doet, komt het er vaak niet van.


8. Waarom is gekozen voor de datum van 9 en 10 september?

Er is gekozen voor een zondag of zaterdag na de zomer, als mensen verantwoordelijkheden en taken weer hernieuwd oppakken. Er zijn wel alternatieven besproken, bijvoorbeeld in juni of met de adventstijd, maar het moment na de zomer biedt de meeste voordelen. Je kan dan later in de adventstijd als je zou willen nog eens terug verwijzen naar de campagne. Er is gekozen voor een zondag (10 september) en ook een zaterdag (9 september), omdat er kerken zijn die juist op zaterdag bij elkaar komen.


9. Mag je ook een andere datum nemen?

Natuurlijk mag je wel een andere datum nemen, maar het is krachtiger als je als kerken een zelfde datum kiest door heel Nederland. Dan kan je ook in landelijke media dat in de etalage zetten. Als het overal verschillend is, wordt het rommeliger en kan je geen landelijke focus maken. Hoe meer congruentie met de landelijke campagne hoe beter.


10. In hoeverre moet je het thema Kerkproeverij volgen?

Als je de campagne voert onder een gemeenschappelijke naam van ‘Kerkproeverij’ kan je krachtiger communiceren. Het woord drukt uit wat de zaterdag of zondag van de invitatie wil zijn, namelijk: mensen in de gelegenheid stellen hernieuwd kennis te maken met hoe het toegaat in de kerk waar ze ooit wel eens binnen geweest zullen zijn, maar het contact is verwaterd. Het is een hernieuwde kennismaking.


11. Wat is de kracht van de term ‘Kerkproeverij’?

Een proeverij stelt iets toegankelijks en en laat ruimte voor de eigen verkenning. Het intrigeert mensen. Ze kunnen de sfeer opsnuiven van een kerk. Het uitnodigende karakter van het woord ‘Kerkproeverij’ helpt daarmee om de plaatselijke kerk te mobiliseren om daadwerkelijk uitnodigingen te doen naar mensen in de omgeving.


12. Welk vervolg kan men na 10 september inbouwen?

Het past bij een campagne om als bestuur van de plaatselijke gemeente of parochie terug te kijken op het verloop. Indien men enthousiast is over het evenement en het verloop ervan, staat het mensen vrij om een volgend jaar weer mee te doen met Kerkproeverij. En het is verstandig om ook gemeenteleden nog feedback te geven, zodat ze hun inspanningen in een breder kader recht gedaan zien worden. Ook is het goed mogelijk om na september verschillende ontmoetingen in te bouwen om zo verbinding te blijven maken met de mensen buiten de kerk. De cultuur van invitatie zal zo hopelijk doorsijpelen / continueren en niet ophouden na de Kerkproeverij in september. Het is aan de lokale gemeenten en parochies zelf, of ze deze weg willen opgaan. Op de website komt / is materiaal wat daarvoor suggesties geeft.


13. Gaat het om een jaarlijkse actie of een eenmalige activiteit?

De landelijke organisatie zal mede op basis van wat er plaatselijk wordt gezegd na 10 september besluiten of men vaker zo’n zaterdag en zondag wil initiëren.

14. Op welk resultaat mag je rekenen?

Ervaringen in de Engelstalige wereld wijzen uit, dat de belangrijkste winst zit in de mensen die al kerklid zijn en die zich realiseren dat gastvrijheid en een cultuur van uitnodigingen wezenlijk onderdeel zijn van het kerkelijk leven. Daarnaast zijn er per parochie en gemeente tientallen mensen die hernieuwd een beeld krijgen van wat er eigenlijk in de kerk gebeurt. Van alle bezoekers blijkt één op de pakweg zeven of acht mensen (veel) vaker terug te komen.


15. Worden er speciale inspanningen van onze voorganger verwacht?

Ja. De voorganger moet voor september de gemeente meenemen in de cultuur van uitnodigingen. En op de betreffende zaterdag of zondag moet hij of zij vooral aansluiten bij wat men gewend is in de kerk met hier en daar misschien iets meer uitleg om nog toegankelijker te zijn voor de nieuwe bezoekers.


16. Worden er speciale inspanningen van onze gemeenteleden en parochianen verwacht?


Ja. Kern van de campagne is, dat de gemeenteleden en parochianen anderen uitnodigen. Dat vraagt dus om voorbereiding, zodat ze het belang inzien.


17. Moeten we de kerk aanpassen voor de Kerkproeverij?

Niet echt. Het gaat meer om het laten zien van wat er gewoonlijk in de kerk gebeurt in een kerkdienst, dan een heel andere kerkdienst te maken. Wel kan het aardig zijn, als men dat vaker doet, om na afloop mensen in de gelegenheid te stellen een kopje koffie te drinken.


18. Mag je Kerkproeverij ook gebruiken om als kerk jezelf iets meer te presenteren?

Natuurlijk mag dat. Het staat ieder vrij. Aangezien het evenement Kerkproeverij heet, kan je in die lijn verder denken. Een ‘proeverij’ doet vermoeden dat je iets komt proeven, iets lekkers of iets leuks krijgt.


19. Moeten we de liturgie aanpassen voor de Kerkproeverij?

Niet echt. Het gaat er niet om een bijzondere dienst te organiseren. Het gaat er om mensen hernieuwd te laten zien hoe het toegaat in een gewone dienst.


20. Moeten we na 10 september ook iets van ons laten horen bij de gasten?

Het kan heel nuttig zijn om adressen te bundelen van mensen die een keer de kerk hebben bezocht en hen nog eens aan te schrijven met een vriendelijke brief en een kerkblad. Email is tegenwoordig nog effectiever en je hebt een groter bereik (geen drukkosten).


21. Wanneer mag je de campagne een succes noemen?

De campagne is een succes als de bestaande gemeenteleden en parochianen inzien dat de kerk een gemeenschap wil zijn waarin het min of meer vanzelfsprekend is anderen uit te nodigen om ook eens een dienst te bezoeken.

22. Gaat het om een gastvrije kerk of gaat het om nog iets anders?

Het begint met gastvrijheid, maar ten diepste gaat het om nog iets anders. Het gaat om een uitnodigende kerk. Natuurlijk is iedere kerk gastvrij: niemand wordt ooit geweigerd in een kerk en we vinden het fantastisch als er mensen in de kerk komen. Maar in plaats van een ‘welcoming’ (een ‘gastvrije’) kerk, gaat het om een ‘inviting’ (uitnodigende) kerk. Een kerk die er op uitgaat om mensen één op één uit te nodigen. Persoonlijke contacten met mensen buiten de kerk die hun enthousiasme over de kerk en over de Heer van de kerk delen en zo enthousiast of nieuwsgierig maken, dat is het doel van de beweging, want dat kan uiteindelijk leiden tot mensen die misschien de drempel van de kerk overstappen.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl