ANBI-publicatie Stichting Vrienden

ANBI-publicatie Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 821586142 (groepsbeschikking) / 802337831
Website adres: www.raadvankerken.nl
e-mailadres: rvk@raadvankerken.nl
telefoon: 033 4633844

Contactgegevens:
(Post)adres: Kon. Wilhelminalaan 5
Postcode: 3818 HN
Plaats: Amersfoort

De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland is een stichting die ten doel heeft steun te verlenen aan projecten van de Raad of projecten die de bijzondere belangstelling van de Raad of de daarin samenwerkende lidkerken hebben. De Stichting hecht aan het bestaan van de Raad van Kerken in Nederland en zet zich in en zal zich in de toekomst inzetten voor het bestaan van een Raad als oecumenisch platform waarin de verschillende kerken elkaar vinden, samen spreken en samen handelen.

B. Samenstelling bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur: drs. D.A.C.A. Gudde, voorzitter, benoemd 28 september 2015; drs. K. van der Kamp, lid bestuur, herbenoemd 23 januari 2017; mr. J.A. Visscher, penningmeester, herbenoemd 23 januari 2017. Bestuursleden van de Stichting Vrienden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door tenminste drie en ten hoogste negen personen, daartoe door het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland na overleg met het bestuur van de stichting, telkens voor een periode van drie jaar aan te wijzen.

C. Doelstelling/visie

In de statuten van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland (laatste versie is vastgesteld bij akte verleden op 2 juni 1987) staat als doel van de stichting vermeld: ‘De stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de stichting in aanmerking komende projekten van de Raad van Kerken in Nederland, of projekten die de bijzondere belangstelling van de Raad of de daarin samenwerkende kerken hebben.’

Voor Statuten Stichting Vrienden van de Raad van Kerken: klik hier (pdf)

D. Beleid

De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland formuleert beleid, waarbij de bestuursleden voor een deel terugvallen op facilitaire ondersteuning door het bureau van de Raad van Kerken in Nederland. Doel van het beleid is enerzijds de inkomsten te maximaliseren en anderzijds ondersteuning te verlenen overeenkomstig het doel van de stichting.

Inkomsten
De Stichting probeert de inkomsten te continueren en waar mogelijk te doen toenemen door:
a) Nieuwe vrienden te werven, die als maatjes/donateurs jaarlijks een bijdrage leveren; (formulier aanmelden maat van de Raad: klik hier)
b) Sponsoring te zoeken op uitgaven en artikelen over de oecumene;
c) Mensen te vinden die de Stichting in hun testament willen opnemen, c.q. de Stichting een legaat willen geven;
d) Aanvullende middelen te verwerven.

De Raad heeft op dit moment meer dan 7500 lezers van het Oecumenisch Bulletin; een belangrijk deel van deze lezers is tevens donateur. Daarnaast zijn er 142 mensen die de Raad specifiek steunen met een aparte bijdrage, de zogenaamde maatjes (telling 18-9-2013). De Stichting probeert het aantal te laten groeien, door: artikelen, streamers onder e-mail, persoonlijke promotie bij evenementen etc. De Stichting stimuleert door het aanreiken van kleine geschenken of het bieden van faciliteiten aan ‘maatjes’, het worden van maat en het tot stand brengen van een grotere binding.

De Stichting zet zich in om projecten van met name de Raad financieel te ondersteunen. Daartoe zoekt het bureau naar ‘natuurlijke partners’ in het kerkelijke circuit. De Stichting probeert sympathisanten te bewegen om het oecumenische werk in een testament op te nemen, zodat de Stichting kan profiteren van legaten. De Stichting probeert de strategieën om onder de aandacht van de doelgroep te komen uit te bouwen.

De Stichting wil abonnees van de oecumenische uitgaven nog nadrukkelijker wijzen op de noodzaak financieel bij te dragen. Eenmaal per jaar stuurt de Stichting Vrienden aan de ontvangers van het Oecumenisch Bulletin een verzoek om een vrijwillige bijdrage.

Het bureau van de Raad biedt bezoekers van de website informatie over de mogelijkheden het werk van de Stichting te steunen.

E. Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.


F. Verslag activiteiten

In het jaar 2015/2016 zijn de volgende activiteiten aan de dag gelegd:
a) De relatie met bestaande vrienden verstevigd, door mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de stichting Vrienden het boek ‘Wijzen uit het Oosten’ te geven. Door de beschikbaarheid van deze uitgave naar buiten te brengen is het ook gelukt weer nieuwe vrienden te begroeten. De tekst zelf geeft achtergronden van het oosters-oriëntaalse christendom en draagt op die manier tegelijk bij aan verdere bekendheid en ontwikkeling van de oecumenische samenwerking.
b) Enkele bijzondere themanummers helpen uitbrengen, namelijk rond ‘Beleving van eucharistie en avondmaal’ en ‘Nieuwe rituelen’, die door verschillende mensen zijn nabesteld, die door middel van inserts kon worden gewezen op de mogelijkheid ‘maat van de Raad’ te worden.   
c) Middels bezoeken van de penningmeester aan enkele bureau’s die fondsen verstrekken voor diakonaal-kerkelijke doeleinden kon de relatie worden verbeterd met semi-kerkelijke stichtingen, resulterend in bijdragen voor lopende projecten die mede door de stichting Vrienden worden gesteund.  
d) In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een campagne in 2017, bedoeld om een (deur)collecte in plaatselijke kerken en parochies te doen plaatsvinden, waarbij de hoop bestaat dat deze campagne € 50.000 aan extra middelen kan opleveren.

G. Voorgenomen bestedingen
Bestedingen voor 2016 en 2017 zullen niet afwijken van voorgaande jaar, en zullen liggen in de lijn van de jaarrekening 2015.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Voor de jaarrekening over 2015: klik hier
Voor de jaarrekening over 2016: klik hier


Algemene informatie

Voor wie in oecumene geïnteresseerd is, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken in Nederland te steunen door een financiële bijdrage over te maken: IBAN NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland te Amersfoort. Bij voorbaat veel dank! Lees meer


Uitgaven
Het moderamen heeft op 28 januari 2013 ingestemd met het voorstel van de stichting Vrienden om financieel garant te staan voor een reorganisatie/hervorming van het bureau van de Raad van Kerken in Nederland.

Voor meer informatie en verdere verwijzingen: klik hier.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl