Raad van Kerken in Nederland

2016 | Groeiende populariteit Maria

In Nederland groeit het respect voor Maria. Je merkt dat oecumenische groepen met een zekere welwillendheid spreken over de moeder van Jezus. De tijd dat je neerbuigend naar de volksvroomheid rond de heilige maagd kijkt, ligt achter ons. Voor de Nederlandse situatie is het evident, als je een paar ontwikkelingen op rij zet; en zelfs in andere landen, waar men minder oecumenische traditie heeft, is er groeiend respect. Een paar ontwikkelingen op rij.

Estland. Het Nationaal Museum in Tartu (Estland) is deze maand van een koude kermis thuisgekomen. Men had gedacht een aardige vondst te hebben gedaan door een Mariabeeld te plaatsen, en iedere bezoeker de gelegenheid te geven haar een schop te geven, waarna er in neon de tekst ‘Reformatie’ oplichtte. Maar er kwam zoveel verzet van zowel kerken als politici dat de museumleiding op haar schreden moest terugkeren. Het Mariabeeld is er nog wel, en af toe ook neonlicht. Maar de schopinstallatie is verwijderd.


Adrem. De Remonstranten, voorbeeld van vrijzinnig protestantisme, hebben in de maand oktober opnieuw een editie van hun blad Adrem uitgebracht. Maar wat schertst de verbazing: als thema hebben ze voor Maria gekozen. Het zouden geen remonstranten zijn als ze daarbij overigens niet een eigen kleur geven aan de heilige maagd. Ze verzetten zich in een hoofdredactioneel commentaar tegen een al te onderdanige beschrijving van Maria en roepen op het Magnificat uiterst serieus te nemen, waarin de jonge vrouw uit Galilea zelf zegt dat God rijken en machtigen van de troon stoot. Dat blijft een pittige boodschap en zeker in kringen van de remonstranten waar het BNP toch nog altijd wat hoger ligt dan in de rest van kerkelijk Nederland.


Citaat. Peter Korver, remonstrants predikant in Hilversum, schreef eerder al: ‘Onze beeldvorming van ‘God’ is problematisch. Het absolute gaat immers ons voorstellingsvermogen verre te boven. Maar een vrouwelijk beeld kan zeer behulpzaam zijn. Als het om het goddelijke gaat, drukken we ons traditiegetrouw te uitsluitend uit in mannelijke voorstellingen: Heer en Koning. ‘Hij’ kan alles, weet alles, beloont en straft. God voor te stellen als ‘geest’ is voor mijn ratio eigenlijk meer acceptabel, maar tegelijk ook minder ‘warm’. Maria verbeeldt met haar zachte krachten meer de God die ik zoek, de God die haaks staat op de hardheid, het zakelijke, het agressieve dat zo dominant is in onze wereld’.


De Kern. Al voor het derde seizoen trekt theatergroep De Kern door Nederland met zogenaamde Mariamonologen. Wie denkt dat het een rooms-katholiek onderonsje betreft vergist zich. Op het programma staan juist protestantse kerken, zoals de Grote Kerk in Zwolle, VEZ Centrum (waar evangelische christenen samenkomen) in dezelfde Overijsselse hoofdstad, De PKN in Borger, de Fonteinkerk in Amersfoort, de St. Janskerk in Utrecht; om maar een plaatsen te noemen waar de Kern optreedt.


25 maart. Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit drong er eerder bij het moderamen van de Raad van Kerken op aan ruimte te bieden op het rooster om het feest van de aankondiging van de Heer te benoemen. Het forum koos al in 2015 het thema van Maria, de moeder van de Heer, als onderwerp voor gesprek en studie, ‘omdat er onder katholieken en protestanten overeenstemming bestaat over haar rol als voorbeeld van geloof en als model van de kerk’. Het Forum denkt dat een oecumenische viering van Maria bij de aankondiging van de Heer aan Maria (op 25 maart) kan bijdragen aan een groeiend draagvlak.

Foto: Het achterhaalde incident uit Estland

Bronnen: Christian Today, Adrem, Oecumenisch Forum Katholiciteit, www.theatergroepdekern.nl