Raad van Kerken in Nederland

Samenleving

Met het beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland voor de jaren 2007-2011 is er een nieuwe beraadgroep gevormd, de beraadgroep Samenlevingsvragen. De beraadgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid. 

De beraadgroep speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol in de reactie vanuit de Raad van Kerken op het regeer- en gedoogaccoord van het kabinet-Rutte. 

Op het werkveld waar de beraadsgroep actief is, vallen ook enkele project- en taakgroepen, te weten:
de projectgroep Vluchtelingen (voorzitter: ir. Jan van der Kolk)
de projectgroep Kerk en Milieu, thans werkgroep Ecologische duurzaamheid, voorzittter Jan Jorrit Hasselaar

Voorzitter van de beraadgroep is: prof. dr. Fred van Iersel
Secretaris van de beraadgroep is: dr. Trinus Hoekstra


De beraadgroep schreef een jaarverslag over 2011 (klik hier)
en een beleidsplan voor de jaren 2012-2016 (klik hier).
Voor het jaarverslag over 2016: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2013: klik hier (pdf)
Voor het jaarverslag over 2011: klik hier
Voor het beleidsplan 2012-2016 klik hier.

In 2016 verscheen 'Werk en welvaart van morgen', Oecumenische Bezinning nr. 51. Downloaden uitgave: klik hier.

Voorjaar 2013 verscheen een publicatie over mantelzorg (Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw, Bezinning nr. 43); omvang 44 pagina's, € 6,00 (incl. portokosten).

In 2012 verscheen 'Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk'; Voor meer informatie en downloaden uitgave: klik hier.
Het boekje is uitverkocht bij het secretariaat van de Raad van Kerken

Samenstelling van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken in Nederland

 • Hanna Bos (Hanna.bos17@gmail.com), arts maatschappij en gezondheid, Russisch-orthodoxe kerk.
 • Jan-Jorrit Hasselaar (janjorrithasselaar@hotmail.com) Vanuit de Oud-Katholieke kerk en vanuit de PKN, econoom en theoloog, docent en vormgever economy of life aan de Christelijk Agrarische Hogeschool.
 • Trinus Hoekstra (T.Hoekstra@kerkinactie.nl) Vanuit PKN, theoloog, projectmanager binnenlands diaconaat Kerk in Actie.
 • Wim van Houten (mwvhouten@gmail.com) Leger des Heils, envoy.
 • Fred van Iersel, katholiek theoloog werkzaam op het snijvlak van moraaltheologie, praktische theologie en bestuurlijke advisering, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in Tilburg.
 • Klaas van der Kamp (kvanderkamp@raadvankerken.nl) Algemeen secretaris Raad van Kerken.
 • George Molenkamp (george@georgemolenkamp.nl) Vanuit de RKK, scheikundige en emeritus hoogleraar duurzaamheidbeleid.
 • Hans de Rie (jderie@mac.com) Vanuit de Oud-katholieke Kerk; theoloog en priester, werkzaam als citypastor in Rotterdam en verpleeghuispastor in Den Haag.
 • Nico Schrijver (n.j.schrijver@lawleidenuniv.nl) Hoogleraar volkenrecht in Leiden; lid van de VN Commissie voor de Rechten van de Mens.
 • Hillie van der Streek, directeur Stichting voor Christelijke Filosofie en Prof. Dr. G.A. Lindenboominstituut, Nederlands Gereformeerde Kerk.
 • Archibald van Wieringen (archibald_van_wieringen@hotmail.com) Vanuit de RKK, priester en Universitair Hoofddocent Oude Testament aan de Faculteit Katholieke Theologie Universiteit van Tilburg.

Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:


Onderliggende pagina's:
 • Advent en belastingontwijking
 • Arbeid & Zorg
 • Werk en welvaart van morgen
 • Geloven in Syrie
 • Sociale ongelijkheid
 • Jaarverslag 2014 van de beraadgroep
 • Kerk en Werk, een prikkelende relatie
 • Participatie in Werk
 • Our Daily Bread
 • Hoop in tijden van economische crisis
 • Jaarverslag 2012
 • Mantelzorg: woorden en daden
 • PoŽzie bij mantelzorg
 • Relevante Economie WCC
 • Ramp en conflict
 • Jaarverslag 2015
 • Dankdag : woensdag 1 november
 • Met flexibilisering 'van de wal in de sloot'
 • Nederland een lagelonenland
 • Kerkelijkheid en geloof in Nederland
 • Nu ik oud word - Gespreksmateriaal
 • Biddag/dankdag/zondag van de arbeid 2018